Điểm tin

Thông báo Về việc sinh viên chính quy cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống quản lý sinh viên

07:44 04/05/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 192/TB-ĐHNH-PCTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc sinh viên chính quy cập nhật thông tin cá nhân

trên hệ thống quản lý sinh viên

 

Để thuận tiện trong công tác quản lý và trao đổi thông tin giữa Nhà trường với sinh viên; Nhà trường thông báo đến sinh viên chính quy (SVCQ) về việc cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống quản lý sinh viên, cụ thể:

1.   Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa:

-     Chất lượng cao từ khóa 2 đến khóa 5 (HQ2, HQ3, HQ4, HQ5).

-     Đại trà từ khóa 30 đến khóa 33 (ĐH30, ĐH31, ĐH32, ĐH33).

-     Liên thông đại học chính quy từ khóa 16 đến khóa 17 (LT16, LT17).

2.   SVCQ đăng nhập “Cổng thông tin đào tạo” tại địa chỉ:

http://online.buh.edu.vn

3.   SVCQ cập nhật đầy đủ thông tin bằng cách: Vào mục “Thông tin cá nhân”, nhấn nút “Cập nhật thông tin” và điền đầy đủ thông tin vào các ô.

4.   Thời gian cập nhật: Từ ngày 03/5/2018 đến 14 giờ ngày 14/5/2018.

Lưu ý:

-     SVCQ cập nhật địa chỉ email và số điện thoại thường xuyên sử dụng.

-     Đối với SVCQ ngoại trú (ngoài Trường), SV điền vào ô “địa chỉ liên hệ hiện tại(là nơi tạm trú hiện nay): Số nhà, tên đường, xã (phường), huyện (quận), thành phố (tỉnh).

-     Đối với SVCQ chưa có thẻ sinh viên, SV vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin và liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin để được hỗ trợ upload ảnh.

-     Trường hợp cần sự hỗ trợ, SVCQ vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin qua điện thoại: (028) 38216100, gặp cô Uyên để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Ban website (để thông báo);

- Phòng QLCNTT (để phối hợp);

- Các Khoa Quản lý SV (để phối hợp);

- Các lớp sinh viên (để thực hiện);

- VP Đoàn TN – Hội SV (để hỗ trợ);

- Lưu: P.CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

TS. Lâm Thị Kim Liên