Điểm tin

Thông báo học bổng HKI 2017 - 2018

15:02 04/05/2018

Phòng Công tác Sinh viên kính gửi Quý Khoa  thông báo và danh sách dự kiến sinh viên chính quy trong diện xét cấp “Học bổng Ngân sách học kỳ 1, năm học 2017 - 2018” (theo 02 file đính kèm) để hỗ trợ thông báo đến sinh viên của Khoa được biết.