Điểm tin

Danh mục môn học sau đại học do Khoa Tài chính phụ trách

20:25 08/09/2017

DANH MỤC MÔN HỌC DO KHOA TÀI CHÍNH PHỤ TRÁCH
(Theo quyết định 151/QĐ-ĐHNH ngày 02 tháng 3 năm 2015)

1. HỆ CAO HỌC

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

THỜI LƯỢNG

NGÀNH HỌC

1

FIN500

Phân tích tài chính

3

TCNH

2

FIN501

Thị trường tài chính nâng cao

3

TCNH

3

FIN502

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

3

TCNH

4

FIN504

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Nâng cao)

3

TCNH/QTKD

5

FIN505

Quản trị danh mục đầu tư (NânG cao)

3

TCNH

6

FIN509

Tài chính phái sinh

3

TCNH

7

FIN510

Tái cấu trúc doanh nghiệp

3

TCNH

8

FIN511

Tài chính hành vi

3

TCNH

9

FIN512

Quản trị rủi ro tài chính

3

TCNH

10

FIN513

Đầu tư tài chính

3

TCNH


2. HỆ NGHIÊN CỨU SINH

STT

TÊN HỌC PHẦN

THỜI LƯỢNG

1

Chính sách tài khóa trong điều kiện hội nhập

3

2

Chính sách tiền tệ trong điều kiện hội nhập

3

3

Giám sát tài chính

3