Thông báo

Hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập

15:17 18/10/2016


Sinh viên thực hiện Báo cáo thực tập theo hướng dẫn đính kèm

File đính kèm

Quy chế học phần thực tập Tải về
Hướng dẫn thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp Tải về