DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP DỢT 4 NH 2017 - 2018

18:11 05/06/2018

Nội dung:

1. Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 4/2018 (xem file đính kèm)

Sinh viên chủ động liên hệ GVHD theo thông tin trong danh sách đính kèm.

Cử trưởng nhóm đại diện nộp báo cáo tại VP Khoa Q1.

Thời gian nộp: Ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2018

2. Sinh viên xem quy định về thực tập và trình bày BCTT tại đường dẫn sau:
http://khoatc.buh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-2841.html