Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập K29 (Từ 26/12/2016 đến 05/4/2017)

18:07 30/12/2016


Chi tiết sinh viên xem file đính kèm!

Lưu ý:

1. Sinh viên chủ động liên hệ với GV hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách

2. Thời gian thực tập tính từ 26/12/2016 đến 05/4/2017

3. Buổi hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của Khoa tổ chức:

Thời gian : 8h ngày  06/01/2017 thứ 6

Tại Phòng A006 Thủ Đức 

 4. Hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp xem trong link đính kèm

  http://khoatc.buh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-2841.html


File đính kèm

DANH SACH PHAN CONG HUONG DAN THUC TAP KHOA TAI CHINH Tải về