Danh sách GVHD Thực tập đợt 4 năm 2016 - 2017

20:17 12/06/2017

Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm!

Lưu ý:

1. Sinh viên chủ động liên hệ với GV hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách

2. Thời gian thực tập tính từ 12/6/2017 đến 01/9/2017

 3. Hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp xem trong link đính kèm

  http://khoatc.buh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-2841.html

File đính kèm

Danh sách GV hướng dẫn thực tập đợt 4 năm 2016 - 2017 Tải về