DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 3 NH 2017 - 2018

15:12 13/03/2018

Nội dung:

1. Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 3/2018 (xem file đính kèm)

Sinh viên chủ động liên hệ GVHD theo thông tin trong danh sách

Cử trưởng nhóm đại iện nộp báo cáo tại VP Khoa Q1.

Thời gian nộp : Ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2018

2. Sinh viên xem quy định về thực tập và trình bày BCTT tại đường dẫn sau:
http://khoatc.buh.edu.vn/thong-bao/huong-dan-trinh-bay-bao-cao-thuc-tap-2841.html