Thông báo về chế độ, chính sách đối với sinh viên

13:51 27/09/2017

Khoa Tài Chính thông báo cho các bạn sinh viên thông tin liên quan đến các nội dung sau:
1. Thông báo về việc mễn giảm học phí cho sinh viên chính quy năm học 2017 - 2018
2. Thông báo về chế độ trợ cập chính sách, xã hội cho sinh viên chính quy năm học 2017 - 2018
3. Thông báo về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên có diện đất bị thu hồi năm học 2017 - 2018

Chi tiết thông báo và các biểu mẫu sinh viên xem file đính kèm. Sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin trên Website của phòng Công tác sinh viên tại các link sau:

http://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-sach/thong-bao/thong-bao-ve-viec-mien-giam-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-nam-hoc-2017-2018-5614.html

http://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-sach/thong-bao/thong-bao-ve-viec-tro-cap-xa-hoi-doi-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-nam-hoc-2017-2018-5615.html

http://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-sach/thong-bao/thong-bao-ve-viec-nhan-ho-so-xet-ho-tro-hoc-phi-doi-voi-sinh-vien-chinh-quy-thuoc-dien-co-dat-bi-thu-hoi-nam-hoc-2017-2018-5616.html
File đính kèm

Thông báo và biểu mẫu Tải về