CÔNG TRÌNH NCKH CỦA GIẢNG VIÊN

09:12 02/03/2017STT

Công trình đang thực hiện

Người thực hiện

1

Đề cấp Trường “Nhận diện kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam dựa vào dòng tiền”

Lê Hoàng Vinh (Chủ nhiệm)

Bùi Kim Dung

Nguyễn Thị Lan Anh

Lưu Khánh Hòa

2

Giáo trình “Phân tích tài chính doanh nghiệp” (chỉnh sửa, bổ sung)

Ngô Kim Phượng (Đồng chủ biên)

Lê Hoàng Vinh (Đồng chủ biên)

Lê Mạnh Hưng

Lê Thị Thanh Hà

3

Tài liệu tham khảo “Phân tích tài chính doanh nghiệp” (dành cho các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn)

Lê Hoàng Vinh (Chủ biên)

Ngô Kim Phượng

Hồ Xuân Tùng

Lê Thị Khuyên

4

Tài liệu tham khảo “Bài tập tài chính doanh nghiệp”

Đặng Thị Quỳnh Anh (Chủ biên)

Lê Thị Khuyên

Trần Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Văn Nhật

Huỳnh Lưu Đức Toàn

Võ Thiên Trang

Dư Thị Lan Quỳnh

5

Đề tài “Tác động của nợ vay đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM”

Võ Thiên Trang (Thành viên)


Các tin khác