Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học - Khoa Tài Chính

* Theo Quyết định số 1525/QĐ-ĐHNH năm 2017

STT

Học hàm / Học vị

Họ và tên

Chức vụ / Cơ quan công tác

Chức danh

1

TS

Lê Thẩm Dương

TK - Khoa Tài chính

Chủ tịch

2

PGS. TS

Ngô Hướng

GVC - Khoa Tài chính

Thành viên

3

PGS. TS

Lê Phan Thị Diệu Thảo

PTK - Khoa Tài Chính

Thành viên

4

PGS. TS

Lê Thị Tuyết Hoa

GVC - Khoa Tài Chính

Thành viên

5

TS

Nguyễn Thế Bính

PTK - Khoa Tài Chính

Thành viên

6

TS

Đặng Văn Dân

TBM - Khoa Tài Chính

Thành viên

7

TS

Hồ Công Hưởng

TBM - Khoa Tài Chính

Thành viên

8

TS

Ngô Vi Trọng

GV - Khoa Tài Chính

Thành viên

9

TS

Lê Hoàng Vinh

GV - Khoa Tài Chính

Thành viên