Danh sách thành viên hội đồng Khoa học - Khoa Tài Chính

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH

 

STT

Học hàm/Học vị

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan công tác

Chức danh

 

1

TS

Lê Thẩm Dương

TK - Khoa Tài Chính

Chủ tịch

 

2

PGS.TS

Ngô Hướng

GVC - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

3

PGS.TS

Lê Phan Thị Diệu Thảo

PTK - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

4

PGS.TS

Lê Thị Tuyết Hoa

GVC - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

5

TS

Nguyễn Thế Bính

PTK - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

6

TS

Đặng Văn Dân

TBM - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

7

TS

Hồ Công Hưởng

TBM - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

8

TS

Ngô Vi Trọng

GV - Khoa Tài Chính

Thành viên

 

9

TS

Lê Hoàng Vinh

GV - Khoa Tài Chính

Thành viên

 


                                                                          (Theo quyết định 1525/QĐ-ĐHNH)