Đội ngũ giảng viên Khoa Tài Chính

 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Ban lãnh đạo khoa, bộ môn

  1. TS. Lê Thẩm Dương                                 Trưởng Khoa Tài Chính

  2. PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo            Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN

  3. TS. Đặng Văn Dân                                    Trưởng Bộ môn Tài chính Tiền tệ

  4. TS. Nguyễn Thế Bính                              Phó Trưởng khoa

  5.  TS. Hồ Công Hưởng                                Trưởng bộ môn đầu tư tài chính    

Đội ngũ giảng viên   

  1. PGS.TS. Ngô Hướng

  2. PGS.TS. Lê Thị Tuyết Hoa

  3. ThS. Dương Thị Thuỳ An (NCS)

  4. ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh (NCS)

  5. ThS. Trần Nguyễn Minh Hải (NCS)

  6. ThS. Huỳnh Quốc Khiêm (NCS)

  7. ThS. Vũ Thị Anh Thư

  8. TS. Lê Hoàng Vinh 

  9. ThS. Trần Tuấn Vinh (NCS)

 10. ThS. Lê Mạnh Hưng (GVC)

 11. ThS. Võ Văn Hảo

 12. ThS. NguyễnThiên Kim (NCS)

 13. ThS. Triệu Kim Lanh

 14. ThS. Nguyễn Duy Linh (NCS)

 15. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh (NCS)

 16. ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân

 17. ThS. Nguyễn Văn Nghiện

 18. ThS. Lưu Thu Quang (NCS)

 19. ThS. Võ Thiên Trang 

 20. ThS. Nguyễn Đoàn Châu Trinh

 21. ThS. PhạmThị Mỹ Châu 

 22. ThS. Ngô Sỹ Nam 

 23. ThS. Dư Thị Lan Quỳnh 

 24. ThS. Trần Minh Tâm

 25. Th.S. Huỳnh Lưu Đức Toàn      

 28. ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

 29. ThS.Nguyễn Thị Như Quỳnh

 30. ThS.Trần Nguyễn Trùng Viên

 31. ThS.Nguyễn Đặng Hải Yến  

 32  TS. Ngô Vi Trọng

 33. TS. Bùi Đan Thanh

 34. TS Đỗ Thị Hà Thương

 35. Th.S Trần Nguyên Sa

 36. Th.S Bùi Ngọc Mai Phương

 37. Th.S Lê Thị Khuyên

 38. TS. Phạm Anh Thuỷ

 39. TS. Nguyễn Phước Kinh Kha

• Bộ phận văn phòng

   1. ThS. Lê Thị Hân - Giáo vụ khoa

• Đội ngũ giảng viên kiêm chức

   1. PGS.TS. Lý Hoàng Ánh

   2. PGS.TS. Đoàn Thanh Hà

   3. TS. Lê Văn Hải  

   4. TS. Nguyễn Trần Phúc

   5. ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo

   6. ThS. Nguyễn Văn Nhật

   7. ThS. Nguyễn Anh Vũ

   8. TS. Phan Diên Vỹ
   9. TS. Lê Hồ An Châu

 10. CN. Trần Đức Liêm
• Giảng viên thỉnh giảng:

   1. TS.Lê Thị Thanh Hà

   2. TS.Trần Quốc Tuấn
   3. ThS. Đào Mai (GVC)