Bộ phận văn phòng


Liên hệ:

ThS. Lê Thị Hân                              Giáo vụ khoa

Email: hanlt@buh.edu.vn                Điện thoại: +84 945 400 883

SỐ ĐIỆN THOẠI VP KHOA: (+84) 028 38 971 631


Quá trình đào tạo:

* Năm 2008: tốt nghiệp liên thông đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2017: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM