Bộ phận văn phòng

Liên hệ:

ThS. Lê Thị Hân                                Giáo vụ khoa

Email: hanlt@buh.edu.vn                    Điện thoại: +84 945 400 883

SỐ ĐIỆN THOẠI VP KHOA: (+84 28) 38 971 631
Quá trình đào tạo:

* Năm 2008: tốt nghiệp liên thông đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2017: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM