Danh sách ban chủ nhiệm Khoa Tài Chính

Ban lãnh đạo khoa, bộ môn

  1. TS. Lê Thẩm Dương             Trưởng Khoa Tài Chính
  2. PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo       Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN
  3. TS. Đặng Văn Dân                         Trưởng Bộ môn Tài chính Tiền tệ
  4. TS. Nguyễn Thế Bính                      Phó Trưởng khoa
  5.  TS. Hồ Công Hưởng                       Trưởng bộ môn đầu tư tài chính