Danh sách ban chủ nhiệm Khoa Tài Chính

Ban lãnh đạo khoa, bộ môn

TS

Lê Thẩm

Dương

Trưởng Khoa

PGS.TS

Lê Phan Thị Diệu

Thảo

P. Trưởng Khoa

TS

Nguyễn Thế

Bính

P. Trưởng Khoa

TS

Đặng Văn

Dân

Trưởng Bộ Môn

TS

Hồ Công

Hưởng

Trưởng Bộ Môn

TS

Lê Hoàng

Vinh

Trưởng Bộ Môn