Quy trình công tác

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN 

1. Bổ sung tài liệu

2. Biên mục tài liệu

3. Công tác bạn đọc

4. Cấp thẻ Thư viện

5. Số hóa tài liệu