Giới thiệu Bộ môn Tài chính Tiền tệ

I. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

  1/ PGS. TS. Đặng Văn Dân Trưởng bộ môn
  2/ PGS. TS. Lê Thị Tuyết Hoa
  3/ PGS. TS. Ngô Hướng
  4/ TS. Đặng Thị Quỳnh Anh
  5/ ThS. Phạm Thị Mỹ Châu NCS
  6/ ThS. Huỳnh Quốc Khiêm
  7/ ThS. Triệu Kim Lanh
  8/ ThS. Nguyễn Văn Nghiện
  9/ ThS. Trần Nguyên Sa
  10/ ThS. Nguyễn Đoàn Châu Trinh
  11/ ThS. Nguyễn Đặng Hải Yến
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN

STT

Hình

Thông tin cá nhân

1

 


 

ĐẶNG VĂN DÂN

1. Học vị: PGS, TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2000: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính Nhà nước, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2008: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2012: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2018: Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Chính sách tài chính

2/ Chính sách tiền tệ

3/ Thị trường Tài chính

4/ Hoạt động của ngân hàng thương mại

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: dandv1978@yahoo.com

Điện thoại: +84 903 074 850

2

 LÊ THỊ TUYẾT HOA

1. Học vị: PGS, TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1981: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tín dụng Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

* Năm 1996: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia TPHCM

* Năm 2013: bảo vệ chức danh phó giáo sư

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Ngân hàng trung ương

2/ Chính sách tiền tệ

3/ Chính sách tài khóa

4/ Thị trường chứng khoán

5/ Tài chính phái sinh

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: hoaltt@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 903 981 081

3NGÔ HƯỚNG                                       

1. Học vị: PGS, TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1978:  tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 1989: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế tài chính Leningrad (Liên Xô cũ).

3. Lĩnh vực nghiên cứu:

1/ Tài chính - tiền tệ

2/ Ngân hàng

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: huongnluatkhoahue@yahoo.com

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

4

 ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2002: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

* Năm 2010: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2018: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Chính sách tiền tệ

2/ Chính sách tài khóa

3/ Tài chính doanh nghiệp

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: anhdtq@buh.edu.vn

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

5

PHẠM THỊ MỸ CHÂU

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2016: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Chính sách tiền tệ

2/ Thị trường tài chính

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: chauptm@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 909 243 677

6

 HUỲNH QUỐC KHIÊM

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2010: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Quản lý vĩ mô của chính phủ và ngân hàng trung ương đối với nền kinh tế

2/ Tài chính công

3/ Chính sách tiền tệ

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: hqk010588@gmail.com

Điện thoại: +84 938 192 172

7

 
TRIỆU KIM LANH

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2012: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tác động của chính sách thuế đến các vấn đề vĩ mô

2/ Các mô hình đầu tư tài chính

3/ Lãi suất cơ bản

4/ Các lý thuyết quản lý danh mục đầu tư

5/ Tài chính hành vi

6/ Tài chính công

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: lanhtk@buh.edu.vn

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

8

  

NGUYỄN VĂN NGHIỆN

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1985: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 1997: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Chính sách tiền tệ

2/ Chính sách tài khóa

3/ Thị trường tài chính, các định chế tài chính

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: hiendieubuh@gmail.com

Điện thoại: +84 915 725 999

9

  

TRẦN NGUYÊN SA

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2009: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính vi mô

2/ Bảo hiểm vi mô

3/ Chính sách tiền tệ

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: nguyensa0504@yahoo.com

Điện thoại: +84 908 576 454

10

 


 

NGUYỄN ĐOÀN CHÂU TRINH

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2009: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tác động của chính sách thuế đến các vấn đề vĩ mô

2/ Lạm phát

3/ Bảo hiểm

4/ Tài chính hành vi

5/ Tài chính công

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: trinhndc@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 988 344 395

11

 


 

NGUYỄN ĐẶNG HẢI YẾN

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2011: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2014: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Chính sách thuế

2/ Tài chính toàn diện

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: yenndh@buh.edu.vn

Điện thoại: + 84 977 347 746


II. MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ

* Hệ Đại học:

1. Giới thiệu ngành Tài chính

+ Mô tả môn học: Môn học này gồm 4 chương cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính và ngành tài chính, về chương trình đào tạo chuyên ngành tài chính, về cơ hội và đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên học chuyên ngành tài chính. Đây là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chuyên ngành tài chính. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể hiểu và vận dụng những vấn đề cơ bản về tài chính, có thái độ và định hướng đúng đắn trong việc học tập và nghiên cứu các môn chuyên ngành tài chính.

+ Môn học tiên quyết: không có.

2. Lý thuyết Tài chính – tiền tệ

+ Mô tả môn học: Lý thuyết tài chính tiền tệ là môn học thuộc khối kiến thức ngành, bao gồm 14 chương, nhằm hướng đến các mục tiêu giúp sinh viên: Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính; Hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng, vai trò của hệ thống định chế tài chính trung gian, trong đó tập trung vào ngân hàng thương mại; Hiểu được những lý luận cơ bản về lưu thông tiền tệ như: ngân hàng trung ương, cung cầu tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ. Để đạt được các mục tiêu trên, nội dung của môn học đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính - tiền tệ như: tổng quan về tài chính - tiền tệ, ngân sách nhà nước; những vấn đề cơ bản về tín dụng, ngân hàng và thị trường tài chính; các lý luận về cung cầu tiền tệ, lãi suất, lạm phát và chính sách tiền tệ... Đây là những kiến thức cần thiết và quan trọng làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính -  ngân hàng.

+ Môn học tiên quyết: Kinh tế vĩ mô; Giới thiệu ngành Tài chính.

3.  Tài chính công

+ Mô tả môn học: Môn học này gồm có 4 chương, trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính công như: kinh tế học khu vực công, lý thuyết về hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công; lý thuyết về thuế; nợ công và tài trợ bội chi ngân sách, quản lý phân cấp ngân sách nhà nước. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể hiểu và vận dụng những vấn đề cơ bản về tài chính công trong nền kinh tế thị trường, có thái độ đúng đắn đối với các vấn đề vĩ mô trong hoạt động tài chính. Đây là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chuyên ngành Tài chính, làm nền tảng để nghiên cứu các môn thuộc chuyên ngành tài chính, là môn học tiên quyết cho môn Thuế.

+ Môn học tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ.

4. Thuế

+ Mô tả môn học: Môn học bao gồm 7 chương, nhằm hướng đến các mục tiêu giúp sinh viên: Hiểu cơ sở lý thuyết cơ bản của một hệ thống thuế nội địa hiện đại; Giải thích việc sử dụng các loại thuế khác nhau để tạo nên hệ thống thuế Việt Nam, tham khảo thêm một số loại thuế tương tự ở các quốc gia khác; Xác định được tiền thuế phải nộp trong từng tình huống cụ thể; Áp dụng được những quy định của luật thuế vào đời sống thực tế; Mô tả được ảnh hưởng của thuế đến việc ra quyết định đối với cá nhân và doanh nghiệp. Để đạt được các mục tiêu trên, môn học này giới thiệu cho sinh viên hiểu và vận dụng hệ thống thuế của Việt Nam, trình bày những kiến thức cơ bản về thuế trên góc độ lý thuyết (kinh tế, chính trị và pháp lý), hướng dẫn sinh viên phương pháp tính thuế và thảo luận các vấn đề liên quan đến thuế đối với cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Đây là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành của chuyên ngành Tài chính, là môn học tiên quyết cho các môn phân tích tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, quản trị tài chính.

+ Môn học tiên quyết: Tài chính công.

5. Bảo hiểm

+ Mô tả môn học: Môn học bao gồm 7 chương, nhằm hướng đến các mục tiêu giúp sinh viên: Hiểu được nguồn gốc của bảo hiểm và các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm; Mô tả và phân loại được các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; Giải quyết các tình huống liên quan đến chi trả và bồi thường trong bảo hiểm phi nhân thọ; Tính toán được phí bảo hiểm đối với một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cơ bản; Phân tích các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp bảo hiểm; Phác thảo được một số loại hợp đồng bảo hiểm cơ bản; Phân biệt được các loại bảo hiểm phi thương mại và hiểu được ý nghĩa của hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay ở Việt Nam. Đây là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành Tài chính.

+ Môn học tiên quyết: Lý thuyết xác suất thống kê toán; Tài chính doanh nghiệp.

* Sau đại học:

1. Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ (cao học)

2. Chính sách tài chính trong điều kiện hội nhập (nghiên cứu sinh)

3. Chính sách tiền tệ trong điều kiện hội nhập (nghiên cứu sinh)

III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

Hướng nghiên cứu của bộ môn tập trung vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cụ thể nghiên cứu sâu và tiếp cận nhiều góc độ khác nhau về các lĩnh vực như: Chính sách tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, hoạt động của ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó, bộ môn cũng mở rộng sang hướng nghiên cứu về chính sách thuế, bảo hiểm…

IV. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BỘ MÔN

1. Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ (Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM, năm 2017)

Tác giả: Lê Thị Tuyết Hoa (chủ biên), Đặng Văn Dân (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Nhung, Đỗ Linh Hiệp, Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Nghiện, Đặng Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Quốc Khiêm, Nguyễn Trần Phước Bảo2. Giáo trình Thuế (Nhà xuất bản Tài chính, năm 2018)

Tác giả: Đặng Văn Dân (chủ biên), Đào Mai, Lê Mạnh Hưng, Nguyễn Đặng Hải Yến, Nguyễn Đoàn Châu Trinh


3. Giáo trình Bảo hiểm (Nhà xuất bản Tài chính, năm 2018)

Tác giả: Đặng Văn Dân (chủ biên), Lê Thẩm Dương, Huỳnh Quốc Khiêm, Trần Nguyên Sa


4. Tài liệu tham khảo: Lý thuyết Tài chính công (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, năm 2009)

Tác giả: Sử Đình Thành (chủ biên), Bùi Thị Mai Hoài