Giới thiệu Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp

I. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

1/ TS. Lê Hoàng Vinh Trưởng bộ môn
2/ PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
3/TS.Nguyễn Phước Kinh Kha 
4/ TS. Đỗ Thị Hà Thương
5/ TS. Trần Nguyễn Minh Hải
6/ ThS. Lê Thị Khuyên
7/ ThS. Nguyễn Thiên Kim NCS
8/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh NCS
9/ ThS. Bùi Ngọc Mai Phương
10/ ThS. Dư Thị Lan Quỳnh NCS
11/ ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh NCS
12/ ThS. Trần Minh Tâm
13/ ThS. Võ Thiên Trang

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN

STT

Hình

Thông tin cá nhân

1

 

 

LÊ HOÀNG VINH

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2009: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Phân tích tài chính

2/ Quản trị tài chính

3/ Tài chính phái sinh

4/ Quản trị rủi ro

5/ Phân tích chính sách thuế

6/ Tài chính hành vi

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: vinhlh@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 903 170 499

2

 


 

LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO

1. Học vị: PGS, TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1987: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 1995: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2003: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2011: bảo vệ chức danh phó giáo sư

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1. Tài chính công ty

2. Tài chính quốc tế

3. Quản trị tài chính

4. Quản trị ngân hàng thương mại

5. Hoạt động ngân hàng quốc tế

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: thaolptd@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 913 158 993

     3
 

NGUYỄN PHƯỚC KINH KHA

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2003: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2009: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Thanh toán quốc tế

2/ Tài trợ ngoại thương

3/ Bao thanh toán

4/ Phái sinh hàng hoá

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: kinhkha1510@yahoo.com

Điện thoại: +84 906 779 009

4

 
 

ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2002: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

* Năm 2010: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

* Năm 2016: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Học Viện Tài chính, Hà Nội

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính vi mô

2/ Tài chính doanh nghiệp

3/ Tài chính toàn diện

4/ Ngân hàng

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: thuongdth@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 912 240 340

5

 


 

TRẦN NGUYỄN MINH HẢI

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2005: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính doanh nghiệp

2/ Quản trị tài chính doanh nghiệp

3/ Quỹ hưu trí tự nguyện

4/ Thị trường chứng khoán

5/ Ngân hàng trung ương

6/ Chính sách tiền tệ

7/ Tài chính vi mô

8/ Doanh nghiệp xã hội

4.Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: haitnm@buh.edu.vn

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

6

 
 

LÊ THỊ KHUYÊN

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2010: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2014: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính vi mô

2/ Tài chính doanh nghiệp

3/ Tài chính hành vi

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: khuyenlt@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 941 224 303

7

 

NGUYỄN THIÊN KIM

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2009: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2012: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Thị trường Tài chính quốc tế, Trường ĐH Southampton, Vương Quốc Anh

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Thị trường tài chính và các định chế tài chính

2/ Tài chính doanh nghiệp

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: kimnguyendhnh@gmail.com

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

8


(đang cập nhật)

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1998: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2010: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Loughborough, Vương Quốc Anh

3. Lĩnh vực nghiên cứu:

1/ Các mô hình tài chính

2/ Các lý thuyết tài chính và ứng dụng

3/ Chính sách kinh tế vĩ mô

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: linhnguyentn@yahoo.com

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

9

 


 

BÙI NGỌC MAI PHƯƠNG

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2012: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính doanh nghiệp

2/ Tài chính - Ngân hàng

3/ Thị trường tài chính

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: buiphuong2210@gmail.com

Điện thoại: +84 915 901 022

10

 
 

DƯ THỊ LAN QUỲNH

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2012: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính doanh nghiệp

2/ Quản trị tài chính doanh nghiệp

3/ Tài chính toàn diện

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: quynhdtl@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 976382008

11

 
 

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2013: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính công ty đa quốc gia

2/ Tài chính doanh nghiệp

3/ Ổn định tài chính

4/ Chính sách an toàn vĩ mô

5/ Chính sách toàn diện

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: quynhntn@buh.edu.vn

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

12

 

 

TRẦN MINH TÂM

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2011: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc Gia TPHCM

* Năm 2017: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Chính sách công, Trường Chính sách công và Môi trường, Trường ĐH Indiana, Mỹ

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính doanh nghiệp

2/ Tài chính hành vi

3/ Kinh tế học hành vi

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: tamtm@buh.edu.vn

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

13

 


 

VÕ THIÊN TRANG

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2011: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính và Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Leeds Metropolitan liên kết Học Viện Tài chính

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính doanh nghiệp

2/ Quản trị tài chính doanh nghiệp

4/ Thị trường tài chính

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: trangvt@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 906 617 199

II. CÁC MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ:

* Hệ Đại học:

1. Tài chính Doanh nghiệp

+ Mô tả môn học: Môn học bao gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, và hướng đến mục tiêu: Cung cấp kiến thức cơ bản về các nguyên lý tài chính của doanh nghiệp; bao gồm những kiến thức về giá trị của tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro, chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và các lý thuyết về cơ cấu vốn. Đây là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và là tiền đề để tiếp cận những lĩnh vực chuyên sâu như phân tích và quản trị tài chính, đầu tư tài chính và những lĩnh vực khác có liên quan. 

+ Môn học tiên quyết: Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ; Nguyên lý kế toán.

2. Tài chính công ty đa quốc gia

+ Mô tả môn học: Môn học bao gồm 5 chương, cung cấp những kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề quản trị tài chính của một công ty đa quốc gia. Sinh viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề tài chính quan trọng trong hoạt động của một công ty đa quốc gia như: đầu tư trực tiếp nước ngoài, quản trị rủi ro tỷ giá, cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn, và hoạch định ngân sách vốn đầu tư. Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề tài chính, hoạch định và thực hiện quản trị tài chính cho một công ty đa quốc gia.

+ Môn học tiên quyết: Kinh tế học quốc tế; Tài chính doanh nghiệp.

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp

+ Mô tả môn học: Môn học giải thích và hướng dẫn sử dụng các mô hình phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về kết quả kinh doanh, sử dụng vốn và nguồn vốn, cơ cấu tài chính, quản trị vốn lưu động, các dòng tiền, hiệu quả sinh lời của vốn và khả năng thanh toán. Kết quả phân tích cung cấp thông tin hữu ích về “sức khỏe” của doanh nghiệp, là cơ sở việc đưa ra quyết định của chủ nợ, nhà quản trị và các chủ thể khác.

+ Môn học tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán tài chính 1.

4. Quản trị tài chính doanh nghiệp

+ Mô tả môn học: Môn học bao gồm 5 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm mục đích gia tăng giá trị doanh nghiệp. Các nội dung của môn học gồm những kiến thức liên quan đến quản trị tài sản ngắn hạn, quyết định đầu tư dài hạn thông qua việc hoạch định ngân sách vốn đầu tư, các kiến thức về các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, chính sách cổ tức và lập kế hoạch tài chính và dự báo tài chính.

+ Môn học tiên quyết: Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp.

* Sau Đại học:

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp (nâng cao) – Môn bắt buộc

2. Phân tích tài chính doanh nghiệp (nâng cao) – Môn tự chọn

III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu về các vấn đề tài chính của các chủ thể với điển hình là các doanh nghiệp, bao gồm nguyên lý tài chính doanh nghiệp, phân tích và quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính của doanh nghiệp đa quốc gia trong môi trường tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp còn tiếp cận nghiên cứu các lĩnh vực có liên quan như định giá doanh nghiệp, tài chính hành vi trong quản trị doanh nghiệp, tài chính các công cụ phái sinh và quản trị tài chính ngân hàng thương mại, tài chính cá nhân, môi trường tài chính quốc tế và tài chính dự án đầu tư,…

IV. HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

Với các môn học thuộc Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, sinh viên có thể có những cơ hội nghề nghiệp như sau:

- Làm việc tại Phòng/bộ phận tài chính của các công ty với chức danh: nhân viên tài chính/quản trị tài chính viên, giám đốc tài chính (CFO).

- Làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước các cấp (Phòng tài chính cấp quận, huyện hoặc Sở Tài chính, Bộ Tài chính).

- Phân tích và đầu tư của cá nhân; hoặc làm việc tại Phòng/bộ phận phân tích và đầu tư của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư,…

- Làm việc tại các tổ chức tài chính (ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm,…) với vị trí chuyên viên/quản lý của phòng/bộ phận phân tích tín dụng, phân tích và xếp hạng khách hàng.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và đối tượng khác (tự kinh doanh hoặc làm việc cho các công ty có cung cấp dịch vụ này).

- Các cơ hội nghề nghiệp khác liên quan đến tài chính.

V. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BỘ MÔN

1. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nhà xuất bản Tài chính, năm 2015)

Tác giả: Lê Mạnh Hưng (chủ biên), Đặng Thị Quỳnh Anh, Trần Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Đào Mai, Nguyễn Văn Nhật, Ngô Kim Phượng, Lê Hoàng Vinh.

2. Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM, năm 2018)

Tác giả: Ngô Kim Phượng (chủ biên), Lê Hoàng Vinh (đồng chủ biên) , Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng. 

 

3. Tài liệu tham khảo:

Glen Arnold (2013), Corporate Financial Management (Fifth edition), Pearson Education Limited