Giới thiệu Bộ môn Đầu Tư tài chính

I. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

1/ TS. Lê Thẩm Dương
2/ TS. Nguyễn Thế Bính
3/ ThS. Nguyễn Anh Vũ NCS 
4/ TS. Hồ Công Hưởng
5/ TS. Bùi Đan Thanh
6/ ThS. Dương Thị Thuỳ An NCS
7/ ThS. Võ Văn Hảo
8/ ThS. Nguyễn Thị Mai Huyên
9/ TS. Nguyễn Duy Linh
10/ ThS. Ngô Sỹ Nam
11/ ThS. Nguyễn Phạm Thi Nhân NCS
12/ TS. Lưu Thu Quang
13/ ThS. Vũ Thị Anh Thư NCS
14/ ThS. Trần Tuấn Vinh NCS
THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN


STT

Hình

Thông tin cá nhân

   
    1

 

LÊ THẨM DƯƠNG

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1981: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tín dụng - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

* Năm 1996: tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Quản trị

2/ Ngân hàng

3/ Tài chính

4/ Thị trường chứng khoán

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: duongtkqt@yahoo.com

Điện thoại: +84 983 868 186

 
    2
 


NGUYỄN THẾ BÍNH

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1997: tốt nghiệp đại học bằng 2, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Mở TP.HCM

* Năm 2005 : tốt nghiệp Cao học kinh tế, Trường ĐH Quốc gia TP.HCM

* Năm 2013: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Chính sách kinh tế, tập trung vào chính sách tài chính, tiền tệ;

2/ Các vấn đề hội nhập của doanh nghiệp đặc biệt là các định chế tài chính.

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: binhnt@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 989 959 497


3
 

NGUYỄN ANH VŨ

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2002: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Học Viện Ngân hàng - Phân viện TP.HCM

* Năm 2010: tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Đầu tư vốn tư nhân, đầu tư mạo hiểm

2/ Quản lý tài sản

3/ Đầu tư tài chính

4/ Định giá doanh nghiệp, định giá tài sản tài chính

5/ Ổn định tài chính và chính sách tiền tệ

4. Lý lịch khoa học 

5. Thông tin liên hệ:

Email: vuna@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 28 38 971 631

 

4

  

HỒ CÔNG HƯỞNG

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1985: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2002: bảo vệ Luận án tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Lưu thông tiền tệ - Tín dụng, Học viện Ngân hàng

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Quản trị ngân hàng thương mại và các định chế tài chính

2/ Quản trị danh mục đầu tư (tiền, gia sản)

3/ Quản trị rủi ro tài chính

4/ Đầu tư tài chính (các trường phái, phong cách, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật)

5/ Định giá (Công ty, các tài sản tài chính)

6/ Ngân hàng đầu tư (định giá, tư vấn, M&A,…)

7/ Chứng khoán phái sinh

8/ Tài chính hành vi

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: huonghc@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 986 193 939

5

 BÙI ĐAN THANH

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2003: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Trường ĐH Văn Lang

* Năm 2011: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH kinh tế TP. HCM

* Năm 2013: tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Thị trường tài chính

2/ Tài chính doanh nghiệp nhỏ vào vừa

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: thanhbd@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 902 392 991

6

 

 

DƯƠNG THỊ THÙY AN

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2008: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Chính sách công, Trường ĐH Chính sách công và quản trị công, Học Viện phát triển Hàn Quốc

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm: 

1/ Hội nhập tài chính

2/ Dòng vốn quốc tế
3/ Thương mại quốc tế
4/ Năng suất

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ: 

Email: duthuyanstory@gmail.com

Điện thoại: +84 903 163 538

7

 
VÕ VĂN HẢO

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2010: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Các mô hình định giá chứng khoán

2/ Tài chính hành vi và mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: haovv@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 918 193 188

8

 


NGUYỄN THỊ MAI HUYÊN

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2013: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Thị trường tài chính

2/ Mô hình dự báo rủi ro

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: huyenntm@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 943 101 020

9

  

NGUYỄN DUY LINH

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2009: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Tài chính

2/ Tài chính doanh nghiệp

3/ Tài chính định lượng

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: linhnd@buh.edu.vn

Điện thoại: +84(28) 38 971 631

10

 


 

NGÔ SỸ NAM

1. Học vị: ThS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2011: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2015: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Định giá chứng khoán

2/ Thị trường tài chính

3/ Nghiệp vụ IB

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: namns@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 901 868 181

11

 
 

NGUYỄN PHẠM THI NHÂN

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2013: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Quản lý danh mục đầu tư

2/ Thị trường tài chính

3/ Đầu tư tài chính

4/ Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

5/ Tài chính hành vi

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: nhannpt@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 909 612 737

12

  

LƯU THU QUANG

1. Học vị: TS

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2007: tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ, Trường ĐH Văn Lang.

* Năm 2012: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Kinh tế phát triển, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, hợp tác với Viện Khoa học Xã hội, the Hague - Hà Lan
* Năm 2019: Tốt nghiệp Tiến sĩ , đại học Feng Chia, Taiwan

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Market timing, SEOs

2/ Stock return, investment

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: luuqqa111@gmail.com

Điện thoại: +84 962 503 001

13

 

 

VŨ THỊ ANH THƯ

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 1998: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán, Trường ĐH Tài chính Kế toán Hà Nội

* Năm 2004: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài Chính-Tín dụng & Lưu thông tiền tệ, Học Viện Tài chính

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Thị trường tài chính

2/ Tài chính công

3/ Phân tích tài chính

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: thuvta@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 981 773 857

14

 


 

TRẦN TUẤN VINH

1. Học vị: ThS (NCS)

2. Quá trình đào tạo:

* Năm 2004: tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

* Năm 2009: tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

3. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

1/ Đầu tư tài chính

2/ Thị trường chứng khoán

4. Lý lịch khoa học

5. Thông tin liên hệ:

Email: vinhtt@buh.edu.vn

Điện thoại: +84 903 810 431


II. MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ

Hệ đại học

1. Thị trường tài chính và các định chế tài chính

2. Đầu tư tài chính

3. Quản lý danh mục đầu tư

4. Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

5. Tài chính hành vi

6. Tài chính phái sinh

7. Quản trị rủi ro tài chính 

Sau đại học

1. Quản lý danh mục đầu tư (nâng cao)

2. Tài chính phái sinh

3. Thị trường tài chính nâng cao

III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN

- Các thị trường tài chính và các định chế tài chính (sản phẩm, tổ chức vận hành, quản trị, kiểm soát)

- Các phong cách, trường phái và chiến lược đầu tư.

- Đầu tư (phân tích và quản trị)

- Quản trị rủi ro tài chính (công cụ, kỹ thuật, …)

- Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (phát hành chứng khoán, xác định giá trị doanh nghiệp, phân tích chứng khoán, nghiên cứu, thâu tóm và sáp nhập, quản lý tiền, quản lý gia sản, …)

IV. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Với các môn học nói trên, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí chuyên viên (hoặc Giám đốc, nếu thực sự xuất sắc) môi giới, tư vấn, phân tích, đầu tư, xác định giá trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài chính, tư vấn M&A tại các công ty chứng khoán, các ngân hàng đầu tư, các quỹ đầu tư, các công ty tư vấn, các ngân hàng, các doanh nghiệp và các định chế tài chính khác. Nếu tích lũy thêm kinh nghiệm, sinh viên cũng có thể làm việc tại các Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán hoặc có thể làm chuyên viên đầu tư, phân tích và tư vấn độc lập.

V. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA BỘ MÔN

1. Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính (Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM, năm 2016)

Tác giả: Lê Thị Tuyết Hoa, Ngô Sỹ Nam, Đặng Văn Dân, Dương Thị Thùy An, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Anh Vũ, Trần Tuấn Vinh, Võ Văn Hảo, Triệu Kim Lanh, Nguyễn Phạm Thi Nhân, Nguyễn Duy Linh, Phạm Thị Mỹ Châu
 

2. Tài liệu tham khảo môn Đầu tư tài chính

Porter, M. E. (1980), Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, The Free Press.