ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động ngoài giờ của Khoa Tài chính

10:10 14/04/2019
Chi bộ Khoa Tài chính kết hợp với Công đoàn Khoa tổ chức chuyến về nguồn mở rộng

TƯ Cuc Mien Nam 2018 (http://khoatc.buh.edu.vn/tin-tuc-su-kien/-k-tai-chinh-hanh-trinh-ve-nguon-trung-uong-cuc-mien-nam-6614.html)

Con Dao 2017 (http://khoatc.buh.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hanh-trinh-ve-nguon-con-dao-2017-4470.html)

Can Gio 2016 (http://khoatc.buh.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-nhan-cho-hanh-trinh-ve-nguon-rung-sac-can-gio-2016-4469.html)